• Fastigheten ligger i Vallgård, Helsingfors
  • Helsingfors stad behövde snabbt hitta utrymmen för en läroanstalt
  • På utrymmena ställdes många specialkrav
  • Kunden hade en stram budget
  • I gott samarbete med kunden och effektiv planering hittades lämpliga utrymmen av rätt storlek inom överenskommen tidsram

Utmaningen & lösningen

Våren 2013 uppstod det ett brådskande behov för Helsingfors stad att lösa placeringen av en läroanstalt för mellanstadieutbildning i Vallgård.

På placeringen ställdes många krav: närhet till det existerande skolcentret, säkerhet och inte minst de kvalitativa och funktionella specialkrav som undervisningen förutsätter . Fastigheten skulle tas i bruk bara tre månader efter underskrivandet av hyreskontraktet.

Till en början kändes uppgiften nästan omöjlig, men efter många konstruktiva och intensiva förhandlingar startade vi detta utmanande projekt. För att lyckas var det centralt att välja pålitliga och kunniga samarbetspartner och att kunden aktivt deltog i projektet. Till projektets arkitekt valdes PES-Arkkitehdit och som entreprenör YIT.

Kostnadseffektivitet genom planlösningar

Initialt uppskattades läroanstalten behöva en yta om 5 500 m², men att förverkliga projektet i den omfattningen hade varit ekonomiskt omöjligt för Helsingfors stad. Tillsammans med våra partners och kunden utvecklade vi en lösning som innebar att en yta om 4 000 m² räckte till för att täcka läroanstaltens behov .

Resultatet

För alla parter var det centralt att lyckas skapa funktionella och kvalitetsmässiga utrymmen inom ramen för Helsingfors stads ekonomiska målsättningar och den strama tidtabellen. Läroanstalten öppnade sina dörrar planenligt i augusti och den slutliga överlåtelsen av byggnaden skedde under hösten 2013.

Mot ett gemensamt mål

I detta projekt jobbade samtliga involverade parter mot ett gemensamt mål. På detta sätt uppnåddes alla de projektmålsättningar som i början kändes nästan omöjliga.